Prohlížeč není podporován

Používáte starý prohlížeč, který více nepodporujeme. Zvažte prosím použití modernějšího webového prohlížeče jako je Microsoft Edge, Google Chrome nebo Firefox, abyste dosáhli co nejlepší uživatelské zkušenosti při používání webových stránek.

ACO Industries


Hospodaření se srážkovými vodami

Koloběh vody

Neustále se opakující cyklus. Hraje klíčovou roli v udržení života na planetě Zemi. Ovlivňuje klima, ekosystémy a je nezbytný pro všechny formy života. V poslední době se však stále častěji stáváme svědky negativních dopadů lidské činnosti na tento hydrologický jev. Mezi jeden z nejvýznamnějších patří bezesporu urbanizace, jejíž nepřetržitý růst má za následek impermeabilizaci půdy, odtoky srážkových vod, znečištění nebo ztrátu zelených ploch. A jsou to právě města, která jsou nyní nucena čelit důsledkům minulých rozhodnutí a zajistit bezpečnou budoucnost, dostatek vody i vhodné prostředí pro své obyvatele.

Hydrologically Defensible Volume

Proto se stále častěji setkáváme s komplexnímpřístupem v rámci HDV (Hydrologically Defensible Volume), jehož cílem je zachytit a řídit srážkovou vodu tak, aby nedocházelo k přetížení kanalizace a k případnému odtoku znečištěné srážkové vody do přírodních vodních toků. Ve většině případů je proto nutné zbavit srážkovou vodu pevných částic (sedimentu) a na něj navázaných polutantů, mezi které patří i těžké kovy nebo polyaromatické uhlovodíky (PAU). Chceme-li takto znečištěnou vodu bezpečně navracet do jejího přirozeného koloběhu, je v takových případech nezbytně nutné zapojit pokročilá řešení jakými jsou filtrační a adsorpční systémy.

Návrat vody do přírody

Našim cílem je vyčistit vodu tak, aby se mohla bezpečně vrátit do přirozeného koloběhu. Tedy ji aktivně vsakovat nebo vypouštět do vodních recipientů; mokřad nebo vodních toků. V případě potřeby lze vyčištěnou vodu také využít k zavlažování přilehlých zelených ploch. Kombinací různých technologií dokážeme srážkovou vodu využít pro různá průmyslová řešení nebo splachování toalet uvnitř budov.

Vysoká kvalita v souladu s evropskými předpisy a normami

Na místech, kde může docházet ke zvýšenému riziku úniku minerálních olejů a ropných látek, jako jsou například čerpací stanice nebo myčky aut, dodáváme v souladu s evropskou normou EN 858 separátory olejů a ropných látek, které zabraňují nežádoucímu odtoku takových substancí do kanalizace nebo vodních zdrojů a napomáhají tak ochraně životního prostředí. Vzhledem k citlivé povaze využití našich výrobků a řešení, dbáme na jejich vysokou kvalitu, která je v souladu s evropskými předpisy a normami a jsou certifikovány nezávislými evropskými instituty.

Členství a podpora