Ekologie

Plníme nejen všechna legislativní nařízení, ale jdeme dál. Chceme být dobrým sousedem a zelenou firmou, která po sobě nezanechává v naší krásné Vysočině nesmazatelnou ekologickou stopu.

Děláme systematická opatření, která omezují rizika ekologických škod nebo ohrožení zdraví našich zaměstnanců. Důkazem je i těsná spolupráce se složkami Integrovaného záchranného systému a Oblastního inspektorátu práce. Fotografie jsou ze společného nácviku řešení krizové situace.

Integrovaná povolení

Na hale povrchových úprav máme 2 integrovaná povolení (IPPC – Integrated Prevention Polute Control – podle Směrnice Rady 96/61/ES z 24. 9. 1996): zvlášť Mořírnu a zvlášť Zinkovnu.

Dále na hale Mořírna máme vypracovaný systém Prevence závažných havárií (ochrana před závažnými důsledky úniku kyseliny fluorovodíkové) – stanovaný legislativou.

Povolení se týkají souhrnně těchto oblastí:

 1. ovzduší
 2. voda
 3. hluk, vibrace a neionizující záření
 4. odpady a obaly
 5. ochrana zdraví pracovníků
 6. hospodárné využívání surovin a energií
 7. předcházení haváriím
 8. řešení nestandardních situací.

Na ostatní haly se vztahují obdobná nařízení legislativy ve všech jmenovaných oblastech:

 1. ovzduší
 2. voda
 3. hluk, vibrace a neionizující záření
 4. odpady
 5. ochrana zdraví pracovníků.

Integrované povolení - Mořírna
Integrované povolení - Zinkovna

Pravidelné kontroly emisí technologií

Zde vlastníme složková rozhodnutí státních orgánů – v jednotlivých složkách ochrany životního prostředí (ovzduší, voda, odpady, obaly) a pracovního prostředí. Všechny dotčené státní orgány provádí pravidelné kontroly. Při stavbách nových technologií spolupracujeme se všemi dotčenými státními orgány a vypracováváme speciální studie (rozptylová studie s větrnou růžicí, vliv zařízení na životní prostředí, vliv hluku na nejbližší obydlené budovy atd.)

Z výše uvedených povolení nám vyplývá řada měření kvality životního a pracovního prostředí.

Konkrétně jsou pravidelně měřeny tyto údaje:

 1. emise – vypouštění znečištění do ovzduší
 2. rozbory vody vypouštění do kanalizace
 3. rozbory odpadů
 4. měření hluku
 5. měření koncentrace chemických látek na pracovišti
 6. měření ostatních aspektů pracovního prostředí: prachu, vibrací, mikroklimatu, osvětlení, svalové zátěže,…

Všechna uvedená měření musí vykazovat hodnoty pod limity dané legislativou. Při jejich překročení je zastavena výroba a událost je okamžitě konzultována se státními orgány. Zároveň jsou učiněna opatření k návratu do původního stavu.

O uvedených měřeních jsou pravidelně (zejména ročně) vypisována hlášení a odesílána na státní orgány.