ACO Industries

Zdraví a bezpečnost

Politika prevence závažných havárií

Vedení společnosti ACO Industries k.s. Přibyslav považuje bezpečnost provozu za nejvyšší prioritu podnikání. Proto stanovujeme tímto dokumentem cíle své politiky bezpečnosti provozu rizikových technologií a nebezpečných látek.
 
Hlavním cílem je minimalizovat jak možnost vzniku havárie, tak působení případných havarijních projevů na zdraví a životy pracovníků, na životní prostředí a na majetek společnosti a jiných občanů a společností. Protože prevence závažných havárií se stala nedílnou součástí našeho podnikání, přijalo vedení společnosti tyto zásady a úkoly:

 • Systémovým přístupem zavedeme prvky prevence havárie do všech aktivit a činností společnosti.
 • Pečlivým výběrem a pravidelným vzděláváním zaměstnanců chceme dosáhnout zodpovědný přístup k otázkám bezpečnosti, profesionální a bezchybné plnění pracovních úloh a povinností.
 • Na základě výsledků pravidelné identifikace a analýzy rizik budeme přijímat programy a úlohy na snížení rizika, budeme zvyšovat bezpečnost na pracovišti a odstraňovat zjištěné nedostatky.
 • Činnosti, které mohou být příčinou havárie se musejí vykonávat výlučně podle odsouhlasených postupů a pravidel. Písemné postupy budou zavedeny všude tam, kde by jejich absence mohla negativně ohrozit bezpečnost.
 • Soustavně budeme prověřovat a analyzovat plnění stanovených cílů, zásad a postupů. Na základě pravidelného hodnocení budeme přijímat preventivní a nápravná opatření zaměřená na neustálé zlepšování bezpečnosti.
 • Naše činnosti budeme vykonávat v souladu s legislativními ustanoveními a požadavky obecně platných norem.
 • Výběr našich dodavatelů a obchodních partnerů budeme vykonávat v souladu s kritérii obsahujícími i otázky bezpečnosti.
 • Všechny zainteresované strany budeme pravidelně a pravdivě informovat o rizicích spojených s provozovanou činností a produkty naší společnosti. Veřejnost budeme informovat o vzniklých mimořádných událostech a přijatých opatřeních.

Uvedené zásady a cíle jsou závazné pro všechny zaměstnance společnosti.

 
V Přibyslavi, dne 2. ledna 2014
 
Ing. Jan Císek
jednatel společnosti
 
Ing. Pavel Čížek
prokurista společnosti

 

Bezpečnost práce

Ochrana zdraví patří mezi prioritní oblasti veškerého našeho konání. I proto se ACO Industries k.s. aktivně a dobrovolně přihlásilo do projektu OIP s cílem získat certifikát „Bezpečný podnik“. Projekt nám pomáhá nalézt oblasti, kde existuje potenciální riziko a provést taková opatření, která je eliminují. Certifikát bezpečný podnik jsme získali dne 23. 10. 2012 a v této aktivitě, kde preventivně vyhledáváme rizika, budeme nadále pokračovat.

Strategie bezpečnosti práce
ACO Industries, k. s. Přibyslav, si uvědomuje důležitost a nezbytnost bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Našim cílem je neustále zajišťovat bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí ve všech prostorách firmy, minimalizovat rizika a předejít pracovním úrazům.

Strategie bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) je realizována dodržováním dokumentovaných postupů, zlepšováním systému BOZP na základě trvalých prověrek bezpečnosti práce a interních auditů.

Vedení společnosti tímto vyhlašuje tuto strategii bezpečnosti práce
(v legislativě nazývanou Politika BOZP) jako dlouhodobý záměr a závazek firmy vůči svým zaměstnancům, zákazníkům, dodavatelům a veřejnosti v trvalém zlepšování bezpečnosti práce a ochrany zdraví ve všech oblastech společnosti:

 • Bezpečnost práce a ochrana zdraví při práci patří mezi naše základní priority a je nedílnou součástí vedení naší organizace.
 • Základem BOZP je předcházení zranění a nemocem z povolání, založené na systémovém vytváření podmínek pro bezpečnou práci. Bezpečnostní rizika práce ve spolupráci se zaměstnanci identifikujeme, vyhodnocujeme a přijímáme opatření k jejich odstranění nebo k minimalizaci působení zbytkových rizik.
 • Samozřejmou součástí pracovní činnosti všech našich pracovníků je respektování požadavků právních předpisů a dalších požadavků BOZP, ke kterým se organizace zavázala, včetně mezinárodních smluv.
 • Při technických opatřeních ke zvýšení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se budeme orientovat na nejlepší dostupné a ekonomicky přijatelné technologie.
 • Ve vztahu k BOZP vždy reagujeme na konstruktivní kritiku a návrhy zainteresovaných stran včetně odborové organizace.
 • Systematickým vzděláváním a informovaností jak nově přijímaných, tak i stávajících pracovníků zvyšujeme jejich kvalifikaci a uvědomění si nezbytnosti dodržování zásad bezpečné a zdravotně nezávadné práce (kultury bezpečnosti práce).
 • Při výběru smluvních partnerů budeme přihlížet k jejich přístupu k BOZP. Důslednou koordinací činností všech smluvních partnerů a vzájemnou informovaností o rizicích budeme zvyšovat úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví pro všechny účastníky pracovního procesu.
 • Přijímáme opatření k předcházení úrazů, nehodám a mimořádným událostem, a pokud k nim přesto dojde, vyšetříme důkladně příčiny těchto událostí a závěry z šetření využijeme k přijímání dalších opatření proti opakování podobných událostí.
 • K naplňování této strategie BOZP stanovujeme konkrétní, termínované a pokud možno měřitelné cíle, programy a zdroje k jejich realizaci.
 

 
V Přibyslavi, dne 2. ledna 2012
 
 
Ing. Pavel Čížek
prokurista společnosti

TOP